Versión en castellano
Inicio Avisos Axudas Periódicas para a integración do menor.
Axudas Periódicas para a integración do menor.
Xoves, 20 Maio 2010 09:12

 

Ponse en coñecemento de todas as familias do Concello que a Xunta de Galicia convoca axudas de prevención e apoio a familias en situacións carenciais graves para a preservación dos menores no seu medio.

Estas axudas individuais, de carácter periódico, pretenden proporcionar apoio económico e profesional ás familias para les garantir a atención aos seus fillos e favorecer a permanencia destes no seu medio, evitando riscos de desestructuración familiar.

Os requisitos a cumprir son os seguintes:

  • Residir e estar empadroado en Galicia dende hai polo menos 6 meses
  • Que os menores non teñan cumpridos os 18 anos.
  • Que a renda per cápita anual do núcleo familiar non supere os 2130,04 €
  • Que a situación do núcleo familiar non permita a cobertura das necesidades básicas do menor.
  • Que non teñan recibido a axuda nos últimos tres anos de forma consecutiva.
  • Que a dinámica do núcleo familiar garantice a educación e normalización da vida dos menores, en aspectos como alimentación, vestiario, escolarización, atención médica, hixiene...

Para presentar solicitude acudir ós Servicios Sociais Municipais antes de día 8 de xuño ca seguinte documentación:

-           DNI de toda la unidade de convivencia

-           Libro de Familia

-           Certificación bancaria de número de conta

-           Certificado de vida laboral de toda a familia

-           Declaración da Renda, nóminas ou xustificante pensión.

Para máis información chamar os Servicios Sociais Municipais, teléfono 981 695567.