Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº EXP 05-2016: Accesos a área recreativa das Virtudes (Vitre) e outros. PAS 2015
Nº EXP 05-2016: Accesos a área recreativa das Virtudes (Vitre) e outros. PAS 2015

1. PROXECTO

 

ACCESOS A AREA RECREATIVA DAS VIRTUDES (VITRE) E OUTROS. (PAS) 2015

2. CODIFICACIÓN

A. Clasificación de produtos por actividades (CNAE 2009) 4211

 

B. Vocabulario común de contratos (CPV) CÓDIGO 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado

3. ORZAMENTO

 

A) Obras anuais

 

Base impoñible....................

Importe IVE (21%)..............

Total ................................

 

 

62.273,52 euros

13.077,44 euros

total: 75.350,96 euros (IVE engadido)

B) Obras Plurianuais

 

Base impoñible...................

Importe IVE ......................

Total ...............................

Exercicio Orzamentario Importe

(IVE engadido)

 

201...

201...

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……...........................62.273,52 Euros

10% (modificación de proxecto): …….. 6.227,35 euros

10% (certificación final): ……................6.227,35euros

Total ……………...................................74.728,22 euros

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

 

1532. 619

PROXECTO: 2016.2.PAS.4

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN

 

4 MESES

7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

 

Non se esixe.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

x□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES

x□.- Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.

Nº de FAX da entidade contratante 981 695579

 

9. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

8 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Cláusula 11)

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS

x □ NON SE ESIXE

 

□ SI SE ESIXE Nº DE TRABALLADORES_____________

12. modalidade de consulta

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa.

x □ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.concellodefrades.gal

□ A3.- Publicar un anuncio no BOP.

□ B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

Non se esixen

14. REVISIÓN DE PREZOS

x A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE □

(Cláusula 4.2) B2. PROCEDE □

FORMULA___________________

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA

 

500 euros

17. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS pdf_arrow_red
18. APROBACIÓN PROVISIONAL pdf_arrow_red
19. APROBACIÓN DEFINITIVA pdf_arrow_red