Versión en castellano
Inicio Novas O Concello de Frades convoca axudas a entidades sen ánimo de lucro por 32.000 €, que se poden pedir ata o 11 de xuño
O Concello de Frades convoca axudas a entidades sen ánimo de lucro por 32.000 €, que se poden pedir ata o 11 de xuño
Martes, 16 Maio 2017 14:03

O Concello de Frades convoca axudas económicas a entidades culturais, deportivas, asociacións de veciños e calquera outra entidade de interese social que fomente a participación cidadá na vida municipal. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro do Concello de Frades antes do vindeiro 11 de xuño. As bases e os impresos de solicitude poden descargarse aquí: http://bit.ly/2qyYHOo ou no BOP do venres 12 de maio (http://bit.ly/2pSDGJq).


As axudas están dirixidas a asociacións con ou sen personalidade xurídica, sempre que carezan de fin de lucro, estean inscritas no Rexistro de Entidades ou Agrupacións do Concello de Frades, desenvolvan as súas actividades no termo municipal de Frades, estean ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co Concello e non teñan pendente de xustificar ningunha subvención anterior concedida polo Concello de Frades.

 

Gastos subvencionables

 

O importe das axudas, que poderá alcanzar ata o 100% dos gastos, servirá para subvencionar:

 

 • Gastos xerais derivados das actividades (transporte, contratación de persoal docente, material inventariable etc).
 • Obras e melloras de bens inmobles.
 • Gastos de funcionamento cando estean directamente vinculados coa realización da actividade ou investimento ata un máximo dun 10% do total subvencionable.
 • Traballos realizados por persoal voluntario non remunerado pertencente á asociación (ata un máximo dun 40%).

 

Na concesión das axudas, o Concello de Frades valorará especialmente o número de persoas beneficiadas por esas actividades, así como a calidade da programación ou a necesidade da obra. As solicitudes deberán ser entregadas no Rexistro do Concello de Frades antes do 11 de xuño, acompañadas da seguinte documentación:

 

 • Solicitude
 • Fotocopia do DNI ou CIF
 • Certificación do acordo de solicitude de axuda económica e do nomeamento da persoa representante
 • Declaración na que se recollan todas as axudas que teña solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade polas distintas Administracións públicas
 • Declaración de atoparse ao corrente no cumprimento coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social no momento de presentación da solicitude
 • Compromiso de facer constar en todo tipo de información que realice no desenvolvemento da actividade subvencionada a colaboración prestada polo Concello de Frades
 • Programa detallado da actividade ou servizo para o que se solicita a subvención
 • Orzamento de ingresos e gastos da actividade
 • Importe da subvención solicitada
 • Certificación do número de conta corrente da Asociación ou do beneficiario na que se procederá ao ingreso da subvención.
 • E, no caso de realización de obras, será preciso entregar a memoria valorada ou proxecto de técnico competente; credencial da titularidade da propiedade; e compromiso de solicitar a licenza e autorizacións correspondentes.

 

As solicitudes serán resoltas pola Xunta de Goberno Local e as asociacións beneficiarias deberán xustificar os gastos antes do 13 de outubro de 2017.